Royal Kraków Golf & Coutry Club
Royal Kraków Golf & Country Club
 

Nadchodzący turniej

nie ma zaplanowanych turniejów
Rozporządzenie RODO
czwartek, 24 maj 2018

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka DEVELOPMENT FACILITIES OCHMANÓW Sp. z o.o., adres: Ochmanów 124, 32-003 Podłęże, uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ww. spółkę, jak i na podstawie art. 13 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ww. spółkę.

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DEVELOPMENT FACILITIES OCHMANÓW Sp. z o.o., adres: Ochmanów 124, 32-003 Podłęże, NIP 9451896629 (dalej zwana „Administratorem”).

2.      Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a)      w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy z Administratorem, której Pani/Pan jest stroną (w szczególności w zakresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług związanych z korzystaniem z pola golfowego i jej infrastruktury, przekazywania informacji o działalności pola golfowego, wydarzeniach odbywających się na polu golfowym, w tym turniejach, konkursach itp.) – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)      w celu kierowania do Pani/Pana przez Administratora treści marketingowych w sposób, na który Pani/Pan wyraził zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych, w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług, drogą poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną, telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c)      w celu publikacji na stronie internetowej Administratora, profilach pola golfowego w serwisach społecznościowych (w tym fanpage w serwisie Facebook) oraz w budynku klubowym informacji o wynikach turniejów, konkursów, rekordach itp., prezentacji wizerunków golfistów; ww. w zakresie, w jakim Pani/Pan wyraził zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

e)      dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

f)       w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g)      w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na utrwaleniu zdarzeń na terenie pola golfowego za pomocą systemu monitoringu wizyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b)      podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe itp.;

c)      operatorzy pocztowi i kurierzy;

d)      operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e)      organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów z Administratorem – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z tych umów;

b)      w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Administratora treści marketingowych oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

c)      w przypadku o którym mowa w pkt 3 lit. d) powyżej – do czasu wykonania stosownej analizy/statystki lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, jeżeli sprzeciw zostanie złożony wcześniej;

d)      w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. f) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;

e)      w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. g) powyżej – przez okres 1 roku licząc od dnia wykonania nagrania, a w przypadku utrwalenia na nagraniu zdarzenia skutkującego naruszeniem praw Administratora, Pani/Pana lub osób trzecich – do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przedawnienia karalności ewentualnych czynów.

Po ww. okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.      Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Ochmanów 124, 32-003 Podłęże, lub elektronicznej na adres  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10.  Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11.  Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Dane te są jednak niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit. b), lit. c) oraz lit. e) – dla zawarcia oraz wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych lub podjęcia działań skutkujących brakiem możliwości przetwarzania tych danych przez Administratora jest brak możliwości świadczenia na Pani/Pana rzecz usług przez Administratora.

12.  Administrator pozyskuje dane osobowe wyłącznie od osób, których dane dotyczą. Administrator nie pozyskuje ani nie uzupełnia danych osobowych korzystając z danych udostępnionych przez osoby trzecie. Dotyczy to także tych Pani/Pana danych osobowych, które zostały Administratorowi udzielone przed dniem wejścia w życie RODO.

 


 
< Poprzedni   Następny >